เวทีเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

54 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เวทีเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

• น่าน - อพท.น่าน  เปิดเวทีเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ระดมภาคีเครือข่ายร่วมคิดและขับเคลื่อน น่านสู่เมืองสร้างสรรค์UNESCO ภายใต้วิสัยทัศน์ “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต อย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน”

• นายสุขสันต์  เพ็งดิษฐ์  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. กล่าวว่า ตามที่ อพท. ได้รับมอบหมายภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน ให้เป็น พื้นที่ต้นแบบ พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถนำแผนการพัฒนาไปสู่ภาคการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อพท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก และอีก 8 กิจกรรม มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC และการขับเคลื่อนจังหวัดน่านไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ภายใต้วิสัยทัศน์ “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต อย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน”

Powered by MakeWebEasy.com